Nyinflyttad?

Information till nyinflyttade

Alla nyinflyttade hälsas välkomna till Ljunghedens samfällighetsförening. Vi hoppas ni ska trivas i området. Nedan följer bra-att-ha-information, inklusive generell information om samfällighetsföreningen. 

Viktig information om vad som gäller vid anlitandet av en entreprenör

Nedan information om några punkter att tänka på inför upphandling av ett byggprojekt.

 1. Redan vid upphandling/offertförfrågan av ett arbete skall det framgå att etablering inte får ske på föreningens gräsytor. All etablering sker på beställarens/fastighetsägarens tomt. 

 2. Redan vid upphandling/offerförfrågan skall det framgå att det är parkeringsförbud på våra  vägar och cykelvägar som leder fram till våra radhus. Det är endast tillåtet att köra bilar på våra gång- och cykelvägar som leder fram till våra radhus vid lastning/lossning av gods samt sjuktransporter. 

  Dessa regler gäller även hantverkare. En hantverkare med ett hantverkarkort får stå parkerad på våra parkeringsplatser mellan kl 07:00 och 17:00. 

  Får ett fordon inte plats på våra parkeringsplatser så det parkering på gatan som gäller. 

 3. Fastighetsägaren/beställaren ansvarar för att informationen enligt punkt 1 och punkt 2 når hantverkaren. 

 4. Även om ett byggprojekt inte kräver grannarnas medgivande bör alltid grannarna informeras inför ett planerat byggprojekt. 

Ni har flyttat till ett radhusområde där ni automatiskt är medlem i Ljunghedens samfällighetsförening som formellt bildades 1974. Föreningen består av medlemmar från 92 fastigheter fördelat på två kvarter, kvarter Hedblomstret med 33 fastigheter, samt kvarter Jungfrulinet med 59 fastigheter. 

Samfällighetsföreningen har en styrelse bestående av fyra ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens ekonomiska och tekniska intressen. 

Till varje fastighet hör ett garage som disponeras av respektive fastighetsägare. Garagen ägs och förvaltas av samfällighetsföreningen. Observera att det inte är tillåtet att ladda el- eller laddhybridbilar i föreningens garage. 

På städdagarna under våren och hösten skall garagedörrarna inspekteras och underhållas enligt de blad som varje fastighetsägare får utdelat till sig. Läs mer om garagen under faciliteter. 

Primärvärme distribueras till föreningens undercentral (som är förlagd inom kvarter Jungfrulinet) av Fortum från Hässelby värmeverk. I undercentralen sker en värmeväxling till vatten för uppvärmning av våra hus samt varmvatten. Från undercentralen sker därefter distributionen via gemensam kulvert som är förlagd i mark och under hus. Den totala energikostnaden fördelas lika mellan de 92 fastigheterna.

Följande anläggningar inom kvarteren är gemensamma:

 • Vägar
 • Parkeringsplatser som övervakas av P-bolag, vänligen följ gällande parkeringsregler
 • Garagelängor
 • Sopanläggning
 • Biltvättplatser (förlagda inom kvarter Jungfrulinet, nyckel skall ha överlämnats från tidigare fastighetsägare)
 • Lekplatser
 • Gräsytor inklusive planteringsytor
 • Undercentral för fjärrvärme och vatten
 • Ledningar för vatten, värme (kulvert) och avlopp fram till den förgrening i krypgrunderna där gemensamhetsanläggningens ledning går över till en ledning som endast är till för en enskild fastighetsägare
 • Elledningar fram till enskild fastighets stigarcentral
 • Utvändiga elskåp
 • Stolpar för vägbelysning
 • Centralantennanläggning fram till enskild fastighetsanslutning
 • Rikstelefonanläggning fram till enskild fastighetsanslutning
 • Övrig gemensamhetsanläggning

Föreningens centralantennanläggning är fiberbaserad. Läs mer om denna under egen punkt i menyn ovan. 

Följande regler ska efterlevas för gemensam trevnad och barnens trygghet:

 • På föreningens cykel- och gångvägar som leder fram till radhusen är det endast tillåtet att köra bil i två fall, vid lossning/lastning av gods, samt vid sjuktransporter. 
 • Parkeringsplatserna som finns i anslutning till garagelängorna är i första hand avsedda för våra gäster, varför det är av största vikt att medlemmarna ställer sina bilar i garagen. Se gällande regler och mer information under Faciliteter – Parkering i menyn. 
 • Fordonsuppställning på annan plats än markerad P-plats är ej tillåtet.
 • Långtidsuppställning av fordon är endast tillåtet med därför avsett P-tillstånd. Observera att endast fordon som är personbilsregistrerade får ställas på parkeringsplatserna.

I enlighet med länsstyrelsens bestämmelser har föreningen en underhålls- och förnyelse-fond. Enligt årsstämmobeslut skrivs fonden upp med ett basbelopp varje år. Fonden avser täcka framtida kostnader för underhåll och slitage samt behov av förnyelser inom den samfällda gemensamhetsanläggningen, och är bunden därtill. Fonden per fastighetsandel kan inte lösas vid eventuell försäljning, utan skall kvarstå inom föreningen.

Medlemsavgiften fastställs vid årsstämma och avser att täcka alla gemensamma kostnader såsom värme, varm- och kallvatten, el, snöröjning, arvoden, basutbudet för kabel-TV, internet, fondavsättning, löpande utgifter etc. För att hålla kostnaden på en rimlig nivå bör vi hjälpas åt att spara på energiresurserna, alltid använda timer för motor- och kupévärmare samt reglera värmen inom fastigheten till individuell komfort. Läs mer om värmeanläggningen under Anläggning – Värmeanläggning i menyn. 

Föreningens budget beslutas vid ordinarie årsstämma som normalt avhålls i februari/mars varje år. Kallelse delas ut till samtliga fastigheter inom föreningen. Varje fastighet har en (1) röst. Utnyttja möjligheten att påverka med dina synpunkter. Föreningens styrelse-möten, som normalt hålls i föreningens styrelselokal belägen inom kvarter Jungfrulinet, kan besökas, dock med viss begränsning p.g.a. utrymmesskäl. Protokoll från samtliga möten distribueras till samtliga fastigheter inom föreningen, samt på föreningens hemsida.

Allmänna gemensamma städdagar för att hålla vårt område fräscht och trivsamt hålls varje år. Se mer information under Faciliteter – Städning i menyn. Separat kallelse delas ut.

Dina frågor och funderingar om föreningen och området du valt att bo i, kan du ställa till styrelsen@ljungheden.se.

I samband med försäljning av fastighet skall styrelsen informeras om bl.a. den nye ägarens namn.

Lämna ett svar