Parkering

VÅRA PARKERINGSREGLER

Ställ din bil i garaget
Det finns en garagesplats per hushåll och ½ parkeringsplats för respektive hushåll på de gemensamma parkeringsytorna inom föreningen. För att kunna erbjuda besökande parkeringsplats vädjar styrelsen till samtliga medlemmar att ställa in sin bil i garaget.

Följande gäller för ett fordon för att detta ska få parkeras i garage eller på föreningens parkeringsplatser: 

  • Fordonet ska vara påställt
  • Fordonet ska vara godkänt vid senaste besiktningen
  • Fordonet får inte vara belagt med körförbud
  • I övrigt enligt skyltar och regler

När får jag köra in bilen framför ett hus ?
På föreningens cykel- och gångvägar som leder fram till radhusen är det endast tillåtet att köra bil i två fall, vid lossning/lastning av gods, samt vid sjuktransporter. 

Det är parkeringsförbud på vägarna inom vårt område. Bilar får stå vid ett hus för lossning och lastning av gods. Grundregeln för lossning och lastning av gods är 10 minuter och att det är en synlig aktivitet. 

Räcker inte tio minuter får man använda den tid man behöver under förutsättning att det är en synlig aktivitet. Står bilen längre än tio minuter, och det inte är en pågående aktivitet, betraktas det som parkering enligt gällande regler och resulterar i en P-bot. 

Tvättning av bilar, hjulbyte, meka med bilar etc, är inte tillåtet i föreningens vägnät. Vi är väl försedda i vårt område med en spolplatta samt parkeringsplatser för bilvård. Tvättning av bil får endast ske på föreningens spolplatta. 

Parkeringstillstånd
Bilar som parkeras på våra parkeringsplatser skall ha ett, av styrelsen, utfärdat parkerings-tillstånd. Tillståndet skall förvaras väl synligt placerat innanför bilens vindruta. Vi har 4 olika parkeringstillstånd. En avställd bil eller en lastbilsregistrerad bil får inte något parkeringstillstånd och får inte stå parkerad på våra parkeringsplatser eller i våra garage. 

1 Garagetillstånd
Med detta kort får en bil stå parkerad på våra P-platser klockan 7-19 varje dag. Utöver dessa tider skall bilen stå i garaget. 

2 Fastighetstillstånd
Med detta kort finns det ingen begränsning hur länge en bil får stå parkerad på våra P-platser. 

3 Gästtillstånd
Med detta kort får en besökare stå parkerad på våra P-platser 72 timmar. Får endast användas av våra besökare. Bil tillhörande fastighet inom Ljunghedens samfällighetsförening med Gästparkeringstillstånd kommer att bötfällas. 

4 Hantverkartillstånd
Med detta kort får en hantverkare som skall utföra ett arbete stå parkerad på våra parkeringsplatser 7-17 varje dag. 

Parkeringstillstånd som används i syfte att kringgå våra parkeringsregler kan komma att makuleras. Det innebär att en bil med det parkeringstillståndet (alla parkeringstillstånd har ett löpnummer för identifiering) kan få en kontrollavgift. Innan parkeringstillståndet makuleras kommer styrelsen ha ett samtal med berörd fastighetsägare. Efter det att parkeringstillståndet har makulerats kommer styrelsen vid ett samtal med fastighets-ägaren gå igenom föreningens parkeringsregler och dela ut ett nytt parkeringstillstånd. 

Parkeringsövervakning
Beslutet att anlita ett parkeringsbevakningsbolag togs på årsstämman 21 februari 2005 för att tillrättavisa de personer som parkerar på ytor som inte är utmärkta parkeringsplatser, samt för att övervaka långtidsuppställning av fordon, vilket inte heller är tillåtet på föreningens mark. Utöver detta har det tidigare varit stora problem att besökare till närliggande hus använt parkeringsplatserna på vår privata mark. 

Aimo Park blev samarbetspartner fr.o.m. 2015-01-01. Aimo Park behåller pengarna för de böter de sätter, föreningen får ingenting, därav tror vi att en bättre övervakning kommer ske. 

Samma parkeringsregler som tidigare gäller, våra kort med tillstånd, med behållningen att Aimo Park kommer nu ha koll på vilka som får använda Garagetillstånd samt Fastighetstillstånd och således vilka som ska ha Gästtillstånd. De bilar som inte har rätt P-tillstånd kommer att bötfällas. 

På övriga ytor gäller stopp för i- och urlastning, enligt praxis max 10 minuter, alltså vanliga trafikregler. 

Skyltar finns så att inget missförstånd sker mot oss i samfällighetsföreningen samt mot våra gäster. Spolplattan har egen skyltlösning. 

Endast markerade parkeringsplatser får användas. Fordonet måste vara parkerat i en parkeringsruta, inte stå med hjul, eller del av hjul, i rutan bredvid. 

Styrelsen vill också förtydliga att det är mycket viktigt att man placerar sitt fordon så rakt och mitt i parkeringsrutan som möjligt eftersom att närliggande ruta/rutor annars blir obrukbara ur aspekten att det blir omöjligt att kliva i respektive ur bilarna. 

Kom ihåg att meddela besökande, hantverkare med flera om gällande parkeringsregler. 

Med start vecka 30 (slutet av juli) år 2007 har parkeringsskyltningen uppdaterats enligt stämmobeslut i februari 2007. Uppdateringen innebär att ENDAST fordon som är personbilsregistrerade får ställas upp på parkeringsplatserna. 

Kommentera