Garage

Garage

Garagen som hör till respektive hushåll är samfällda, d.v.s. de ägs och förvaltas av föreningen. Garagen skall inte användas som förråd, utan om hushållet äger en eller flera bilar så skall minst en av bilarna ställas i garaget. Det är inte tillåtet att förvara brand- eller explosionsfarliga vätskor eller annan materiel med liknande egenskaper i garagen. 

Se till att garaget alltid är låst oavsett om din bil står där eller ej, detta för att förhindra inbrottsförsök på angränsande garage. Kom ihåg att nyckeln måste vridas helt till vänster efter upplåsning, annars förblir garaget olåst.

Garagedörrarna är av tunn plåt och känsliga för mekanisk åverkan. Om du råkar skada din eller någon av dina grannars garagedörr ska du omedelbart kontakta styrelsen på styrelsen@ljungheden.se och meddela det inträffade.

Vid eventuellt strömbortfall i eluttag eller belysning i ditt garage, gå in under Felanmälan och skicka ett meddelande till elansvarig i ditt kvarter.

Eluttagen i garagen får ej belastas med mer än 2300W (2,3kW). Kom ihåg att ALLTID använda timer/tidur vid användande av motorvärmare och/eller kupévärmare. Detta för att begränsa den gemensamma elförbrukningen, samt öka livslängden på motorvärmaren. Elarbeten i föreningens garage får endast utföras av föreningens el-entreprenör. Vid trasiga kontakter etc skall styrelsen kontaktas på styrelsen@ljungheden.se.

Det är i dagsläget inte tillåtet att ladda el- eller laddhybridbilar i föreningens garage. Vad en samfällighetsförening får och inte får göra regleras av samfällighetsföreningens anläggningsbeslut. I vårt anläggningsbeslut från 1973 finns det inget stöd för att ladda el- eller laddhybridbilar i garagen, vilket innebär att det är förbjudet.

Garagen skall ur säkerhetsaspekt tolkas som en carport, d.v.s. som ett öppet garage. Därför bör inte värdefullt material förvaras där såsom sommar- och/eller vinterhjul till bilen m.m. Oftast sker en inbrottsvåg gällande just sommar- och/eller vinterhjul på våren och på hösten, och det har förekommit även i vårt område.

Nya garagedörrar installerades 2012, nedan följer information. 

Igångsättning av entreprenaden avseende nya garageportar startade 12 mars 2012. Färdigställande av entreprenaden var 26 april 2012.

Garantier för entreprenaden

I upphandlingsprotokollet pkt. 12 är det inskrivet:

Garantier för portkonstruktion avseende vägg och takskenor samt portautomatik och montage är 5 år från godkänd besiktning. Detta innebär att garantitiden för ovanstående gick ut 26 april 2017.

För portblad och utvändigt handtag med frikoppling är garantitiden 10 år och utgår 26 april 2022.

Totalt installerades 92st portar varav 39 med portautomatik.

Reklamation

Vid eventuella felaktigheter som fabrikationsfel, funktionsfel görs en besiktning av Crawford för att utröna eventuellt anmälda felaktigheter.

Telefon Crawford Bromma: 08-551 531 20

Begränsningar av garantierna

Begränsning av garantierna kan exempelvis vara:

Onormalt brukande till följd av grov oaktsamhet. Onormalt slitage.

Reparationer utförda av företag som inte auktoriserats av tillverkaren. Användning av reservdelar som inte är originaldelar.

Det är var och ens ansvar att portarna används i enlighet med bruksanvisningen samt rekommenderad skötselanvisning.

Lämna ett svar