Krypgrunder

Krypgrunder

Varje medlem i föreningen äger och ansvarar för sin krypgrund. 

Både gemensamhetsanläggningen och den enskilde fastighetsägaren äger och ansvarar för en del värme / vatten / avloppsrör i krypgrunden. Gränsen för gemensamhetsanläggningens rör i krypgrunderna går vid den förgrening där ledningen går över till en enskild fastighetsägare. 

Om en fastighetsägare i samband med reparation av sina egna värme / vatten / avloppsrör behöver utföra någon åtgärd på gemensamhetsanläggningens värme / vatten / avloppsrör skall styrelsen kontaktas innan arbete startas. Efter slutfört arbete skall föreningens rör-entreprenör besiktiga arbetet som är utfört på föreningens rör. Den besiktningen bekostas av föreningen. Är inte arbetet fackmannamässigt utfört på föreningens rör skall arbetet göras om. Det arbetet bekostas av den enskilde fastighetsägaren. 

Varje radhuslänga har en nedstigningsbrunn för tillträde till krypgrunden. Nedstigningshålet är normalt placerat utanför köksfönstret till någon av fastigheterna i längan, alternativt på sidan av längan eller på baksidan av huset om det är av souterrängtyp. 

nedstigningsbrunn
Detta är ett exempel på hur en nedstigningsbrunn kan se ut

Krypgrundsinspektion

Inspektion av rörsystem i krypgrunderna i förebyggande syfte för att kontroller så att läckage inte har uppstått eller håller på att uppstå utförs av auktoriserad entreprenör.

Observera att varje fastighetsägare äger och ansvarar för sin egen krypgrund d.v.s. den under ens fastighet, och förväntas kontrollera sin fastighets rör en gång om året. Inspektera att näten över tilluftsventilerna i grunden är rena och hela för att grundventilationen skall fungera korrekt, samt att inte insekter och andra skadedjur tagit sig in och byggt bo. Ventilationsnäten är det fastighetsägarens ansvar att kontrollera och underhålla. 

Ventiler till fastighet i krypgrund. OBSERVERA att ventilerna som nås från duschrum för vattenavstängning inte längre används.

Varmvattenventil är märkt VV(nr) och kallvattenventil KV(nr). (Nr) är fastighetsbeteckningens nummer, inte gatunummer. Gör inga vridningar till bottenlägen av respekt för respektive husägare som kanske står i duschen eller dylikt vid tillfället, och helst inte vill få en köld- eller värmechock.

Lämna ett svar