Värmeanläggning

På förekomna anledningar måste styrelsen påpeka att modifiering av värme-system i respektive fastighet är absolut förbjuden! Hela anläggningen är mycket noggrant avstämd vad gäller antal element, storlek på element, flöden och så vidare. Som de flesta av medlemmarna redan blivit varse om så är systemet mycket känsligt vad gäller värme- och varmvattentillförsel.

OBS! Allt arbete som kan innebära tömning av egna ledningar och/eller radiatorer skall meddelas till ansvarig för föreningens undercentral eller till någon styrelsemedlem. Meddelande går att skicka här. Rapport skall även avlämnas om man luftat elementen, detta för att undercentralansvarig skall kunna göra en bedömning om läckage uppstått i anläggningen.

Värmecentralen är placerad under mark i sydvästra delen av kvarter Jungfrulinet vid hus nr 91.


Nedstigningsbrunn till värmecentral i kuren


Styr- och reglercentral samt tryckstyrda pumpar


Spirovent – Avluftar och renar vattnet i värmeanläggningen

Information och skötselanvisningar avseende värmeanläggningen inom kvarteren Hedblomstret och Jungfrulinet

Från föreningens undercentral regleras och distribueras värmen via primärvärmeledning (kulvert) som är markförlagd respektive förlagd i krypgrunden under varje radhuslänga. Från primärvärmeledningen försörjs sedan varje radhusmodul via reglercentral (shuntventil) som är placerad i husens förrådsutrymme under interntrappan på nedre planet. Både gemensamhetsanläggningen och den enskilde fastighetsägaren äger och ansvarar för en del värme/vatten/avloppsrör i krypgrunden. Gränsen för gemensamhets-anläggningens rör i krypgrunderna går vid den förgrening där ledningen går över till en ledning som endast är till för en enskild fastighetsägare.

Förutsättningar för att värmeförsörjningen inom varje radhusmodul skall fungera är följande:
(Se bild nedan. Siffror inom parentes hänvisar till bifogat principschema för reglercentral, utskrivbar bild hittar du här. Observera att du behöver ha Adobe Reader installerat för att öppna denna bild. Adobe Reader finns gratis för nedladdning och installation nedan.

Att pumpen (1) fungerar. Den är eldriven och stängs av/slås på via omkopplare som är placerad på vägg. Pumpen sköter cirkulationen inom respektive radhusmodul. Med anledning av att husen är byggda 1973-74 förekommer med stor sannolikhet olika typer av pumpar i husen, då livslängden på pumpar varierar. Vid bristfällig pumpfunktion är det upp till respektive husägare att ombesörja och bekosta reparation eller eventuellt byte.

Förutsättningar för att varje radhusmodul skall erhålla god värmefunktion är följande:
(Siffror inom parentes hänvisar till bifogat principschema för reglercentral)

Att värmen regleras inom varje hus till individuell komfort via blandningsventilen (2). Blandningsventilen manövreras manuellt, eller i vissa hus med automatik sedan uppdatering av ventiler med mera tidigare utförts. I samband med detta fanns möjlighet att få automatik monterat för en tilläggskostnad. Genom att vrida ventilens vred kan värmen minskas eller höjas. Vid inställning på 0 är värmetillförseln avstängd, samt vid inställning på 7 tillförs huset maximal värme som levereras från undercentralen via primärvärmeledningen i krypgrunden. Förutsättning för att alla hus inom föreningen skall kunna erhålla god värmekomfort är att blandningsventilen inte slentrianmässigt står på max = 7.

Genom att läsa av termometern (7a) nedanför pumpen (1) vid reglering, kan man bestämma temperaturen på vattnet som strömmar genom värmeelementen i huset. Med den andra termometern (7b) kan man läsa av temperaturen på vattnet som tillförs huset från föreningens undercentral via primärvärmeledningen.

Om man av någon anledning skulle behöva stänga av värmetillförseln inom sitt hus för t ex underhåll eller service, gör man detta genom att vrida på avstängningsventilerna (4) som är placerade i matarledningarna från primärvärmeledningen. Genom att därefter öppna avtappningsdonen (6) kan husets värmesystem tömmas. Samtidigt bör luftningsventilen i någon av radiatorerna på det övre planet öppnas.

Efter återställande av värmesystemet skall samtliga element luftas. Reglercentralen bör även luftas vid avtappning av större volymer genom luftskruven (8) i framledningen. Med reglerventilen (5) i framledningen har injustering utförts av entreprenören som ansvarat för den kompletta värmeanläggningen för båda kvarteren och som överlämnades till föreningen i samband med slutbesiktningen 1973 och får EJ åtgärdas eller ändras av respektive husägare.

Varje element är i underkant försett med en ventil med vilken vattengenomströmningen i elementet regleras, således värmeavgivningen. Reglering från stängd till maximal genomströmning sker medurs och vid minskning moturs.

Lämna ett svar