Krypgrunder

Om en fastighetsägare skall utföra något arbete med föreningens rör i krypgrunden skall detta arbete utföras av en certifierad rörmokare som har certifikat för säkert vatten. Alla rör som är synliga under husens bottenplattar tillhör föreningen. Där rören försvinner upp i huset tar husägarens ansvar vid. 

I god tid innan eventuellt rörarbete påbörjas skall fastighetsägaren lämna in kopia på entreprenörens säkra vatten-certifikat till styrelsen. Först efter att styrelsen har fått certifikatet och givit sitt godkännande kan arbetet påbörjas. När arbetet är avslutat kommer föreningens entreprenör att inspektera att arbetet är fackmannamässigt utfört. Inspektionen bekostas av berörd husägare. Om inspektionen underkänner utfört arbete skall detta korrigeras, och ny inspektion sker därefter, även denna bekostas av berörd husägare. 

Varje radhuslänga har en nedstigningsbrunn för tillträde till krypgrunden. Nedstignings-hålet är normalt placerat utanför köksfönstret till någon av fastigheterna i längan, eller på baksidan av huset om det är av souterängtyp.


Detta är ett exempel på hur en nedstigningsbrunn kan se ut

Inspektion av rörsystem i krypgrunderna i förebyggande syfte för att kolla så att läckage inte har uppstått, eller håller på att uppstå, utförs av auktoriserad entreprenör. Observera att varje fastighetsägare äger och ansvarar för sin egen krypgrund. Näten över tilluftsventilerna i grunden skall vara rena och hela för att grundventilationen skall fungera korrekt, samt att inte insekter och andra skadedjur tar sig in och bygger bo. Ventilationsnäten är det fastighetsägaren själv som ansvarar för att de kontrolleras och underhålls. 


Ventiler till fastighet i krypgrund. OBSERVERA att ventilerna som nås från duschrum för vattenavstängning inte längre används.

Varmvattenventil är märkt VV(nr) och kallvattenventil KV(nr). (Nr) är fastighetsbeteckningens nummer, inte gatunummer. Gör inga vridningar till bottenlägen av respekt för respektive husägare som kanske står i duschen eller dylikt vid tillfället, och helst inte vill få en köld- eller värmechock.

Kommentera