Krypgrunder

Varje medlem i föreningen äger och ansvarar för sin krypgrund. 

Både gemensamhetsanläggningen och den enskilde fastighetsägaren äger och ansvarar för en del värme/vatten/avloppsrör i krypgrunden. Gränsen för gemensamhetsanläggningens rör i krypgrunderna går vid den förgrening där ledningen går över till en ledning som endast är till för en enskild fastighetsägare. 

Om en fastighetsägare i samband med reparation av sina egna värme/vatten/avloppsrör behöver utföra någon åtgärd på gemensamhetsanläggningens värme/vatten/avloppsrör skall styrelsen kontaktas innan arbete startas. 

Efter slutfört arbete skall föreningens rör-entreprenör besiktiga arbetet som är utfört på föreningens rör. Den besiktningen bekostas av föreningen. 

Är inte arbetet fackmannamässigt utfört på föreningens rör skall arbetet göras om. Det arbetet bekostas av den enskilde fastighetsägaren. 

Varje radhuslänga har en nedstigningsbrunn för tillträde till krypgrunden. Nedstignings-hålet är normalt placerat utanför köksfönstret till någon av fastigheterna i längan, alternativt på sidan av längan, eller på baksidan av huset om det är av souterrängtyp. 


Detta är ett exempel på hur en nedstigningsbrunn kan se ut

Inspektion av rörsystem i krypgrunderna i förebyggande syfte för att kolla så att läckage inte har uppstått, eller håller på att uppstå, utförs av auktoriserad entreprenör. Observera att varje fastighetsägare äger och ansvarar för sin egen krypgrund. Näten över tilluftsventilerna i grunden skall vara rena och hela för att grundventilationen skall fungera korrekt, samt att inte insekter och andra skadedjur tar sig in och bygger bo. Ventilationsnäten är det fastighetsägaren själv som ansvarar för att de kontrolleras och underhålls. 


Ventiler till fastighet i krypgrund. OBSERVERA att ventilerna som nås från duschrum för vattenavstängning inte längre används.

Varmvattenventil är märkt VV(nr) och kallvattenventil KV(nr). (Nr) är fastighetsbeteckningens nummer, inte gatunummer. Gör inga vridningar till bottenlägen av respekt för respektive husägare som kanske står i duschen eller dylikt vid tillfället, och helst inte vill få en köld- eller värmechock.

Kommentera