Garage med laddboxar

Om man får problem med de laddboxarna i garagen så skall man alltid ta kontakt med Eways support på telefon 010-121 94 00.

Mer information om laddning av elbilar och laddhybrider längre ner i texten.

Garagen som hör till respektive hushåll är samfällda, d.v.s. de ägs och förvaltas av föreningen. Garagen skall inte användas som förråd, utan om hushållet äger en eller flera bilar så skall minst en av bilarna ställas i garaget. Det är inte tillåtet att förvara brand- eller explosionsfarliga vätskor eller annan materiel med liknande egenskaper i garagen. 

Se till att garaget alltid är låst oavsett om din bil står där eller ej, detta för att förhindra inbrottsförsök på angränsande garage. Kom ihåg att nyckeln måste vridas helt till vänster efter upplåsning, annars förblir garaget olåst.

Garagedörrarna är av tunn plåt och känsliga för mekanisk åverkan. Om du råkar skada din eller någon av dina grannars garagedörr ska du omedelbart kontakta styrelsen på styrelsen@ljungheden.se och meddela det inträffade.

Vid eventuellt strömbortfall i eluttag eller belysning i ditt garage, gå in under Felanmälan och skicka ett meddelande till elansvarig i ditt kvarter.

Eluttagen i garagen får ej belastas med mer än 2300W (2,3kW). Kom ihåg att ALLTID använda timer/tidur vid användande av motorvärmare och/eller kupévärmare. Detta för att begränsa den gemensamma elförbrukningen, samt öka livslängden på motorvärmaren. Elarbeten i föreningens garage får endast utföras av föreningens el-entreprenör. Vid trasiga kontakter etc skall styrelsen kontaktas på styrelsen@ljungheden.se.

Det är absolut INTE tillåtet att ladda el- eller laddhybridbilar i de vanliga vägguttagen i föreningens garage – BRANDRISK! Använd istället där för avsedd laddbox som installaderas under 2023. Obs, individuellt abonnemang hos Eways krävs för användning av laddbox. Mer information längre ner på denna sida.

Garagen skall ur säkerhetsaspekt tolkas som en carport, d.v.s. som ett öppet garage. Därför bör inte värdefullt material förvaras där såsom sommar- och/eller vinterhjul till bilen m.m. Oftast sker en inbrottsvåg gällande just sommar- och/eller vinterhjul på våren och på hösten, och det har förekommit även i vårt område.

Nya garagedörrar installerades 2012, nedan följer information. 

Igångsättning av entreprenaden avseende nya garageportar startade 12 mars 2012. Färdigställande av entreprenaden var 26 april 2012.

Garantier för entreprenaden

I upphandlingsprotokollet pkt. 12 är det inskrivet:

Garantier för portkonstruktion avseende vägg och takskenor samt portautomatik och montage är 5 år från godkänd besiktning. Detta innebär att garantitiden för ovanstående gick ut 26 april 2017.

För portblad och utvändigt handtag med frikoppling är garantitiden 10 år och utgår 26 april 2022.

Totalt installerades 92st portar varav 39 med portautomatik.

Reklamation

Vid eventuella felaktigheter som fabrikationsfel, funktionsfel görs en besiktning av Crawford för att utröna eventuellt anmälda felaktigheter.

Telefon Crawford Bromma: 08-551 531 20

Begränsningar av garantierna

Begränsning av garantierna kan exempelvis vara:

Onormalt brukande till följd av grov oaktsamhet. Onormalt slitage.

Reparationer utförda av företag som inte auktoriserats av tillverkaren. Användning av reservdelar som inte är originaldelar.

Det är var och ens ansvar att portarna används i enlighet med bruksanvisningen samt rekommenderad skötselanvisning.

Laddboxar – installerade 2023, driftsatta hösten 2023

Här hittar du Eways välkomstbrev och information om hur man skaffar abonnemang m.m. för bruk av laddboxar.
Välkomstbrev Ljungheden

Förtydligande av lantmäteriets anläggningsbeslut Elbilar 2023

Kortfattat: I ”kostnader för förbrukad el” ingår även eventuella administrativa och abonnemangsavgifter som är knutna till elförbrukning vid laddning av elbilar.

Bakgrund:
Ur Jungfrulinet ga:1 omprövning ärendenummer 2022-07634-421 (beskrivning)

Fördelning av kostnader
Kostnader för förbrukad el ska i första hand fördelas enligt uppmätt förbrukning. Övriga kostnader förknippade med laddning av elfordon, så som byggande av anläggningen, abonnemang och administration m.m. ska fördelas efter befintliga andelstal. I övrigt ska anläggningsbeslut från 1975 och 2008 fortsätta att gälla oförändrat.

I vår ansökan (ärendenummer 2022-07634-421 ”protokoll” ) står att ”Kostnaden av förbrukad el ska fördelas efter förbrukning och debiteras separat”. För att förbruka el till sin elbil via laddboxen behöver man teckna ett abonnemang med Eways. Detta abonnemang innebär en extra kostnad för samfällighetsmedlemmen (en fast avgift).

Elbilsgruppens avsikt har varit att de som inte nyttjar laddboxen inte ska bidra till kostnaden för laddandet av elbilar.
Ovanstående formulering i det nya anläggningsbeslutet skulle kunna tolkas som att alla samfällighetsmedlemmar ska vara med och betala abonnemangsavgift och eventuell administration, oavsett om man nyttjar laddboxen eller inte.

Undertecknad har stämt av med Karl Hafström Magnerus, vår handläggare på lantmäteriet. Ovanstående formulering i anläggningsbeslutet är allmänt hållen och lämnar utrymme för samfälligheten att tolka. Kostnader i meningen ”Kostnader för förbrukad el ska i första hand fördelas enligt uppmätt förbrukning” innefattar även Eways administrativa avgift då denna ses som en del av kostnader för förbrukad el. Detta är i enlighet med den information som elbilsgruppen gick ut med vid insamlandet av fullmakter i början av elbilsprojektet.

För elbilgruppen
Erik Holm

Information om debitering vid bruk av laddboxar

Den medlem som laddar betalar månadsvis till Eways dels en administrativ kostnad på 59 kr inkl moms och dels kostnaden för förbrukade kWh.

Medlemmarnas pengar för förbrukade kWh sätter Eways in på föreningens konto en gång varje kvartal.

I föreningens avtal med Eways har föreningen rätt att ändra priset för en kWh varje kvartal, dvs fyra gånger/år.

Föreningens pris för en kWh kommer att baseras på de rörliga delar som finns i våra avtal med Ellevio och Fortum. Föreningens fasta kostnader som t.ex. kostnaden för våra abonnemang hos Ellevio och Fortum kommer inte att finnas med i vårt pris för en kWh.

Styrelsen kommer att utifrån sin statistik bestämma ett pris för en kWh. Det framtida pris för en kWh som vi i styrelsen kommer att sätta är ingen sanning utan är på sin höjd en hyfsat kvalificerad gissning.

Det innebär att när ett år slutligen ska summeras har föreningen antingen tagit för mycket eller för lite betalt för en kWh.

Under januari i varje nytt år kommer Eways mejla över en fil till styrelsen där det framgår hur mycket varje medlem som laddar har förbrukat och betalt under föregående år. Först då kan vi i styrelsen räkna ut det verkliga priset som respektive medlem som laddar har betalt för en kWh under föregående år.

I början på februari i varje nytt år får föreningen den sista el-fakturan från föregående år. Först då kan vi i styrelsen räkna ut det korrekta priset som föreningen betalt för en kWh under föregående år.

Styrelsen jämför därefter det pris som medlemmarna som laddar har betalt under året för en kWh i punkt 7 med föreningens korrekta pris under året för en kWh.

Antingen kommer föreningen att få betala tillbaka pengar till medlemmarna som laddar eller tvärtom.

Lämna ett svar